<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5052659683960611377\x26blogName\x3dozumden+cok+sevmektir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/\x26vt\x3d-7758487312487096363', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wanted: Angelina Jolie'nin kalçası bu kez CGI değil!

24 Haziran 2008 Salı

Wanted, "Night Watch" ve arkasından inanılmaz Day Watch"ı yöneten Timur Bekmambetow'un yeni işi,.. Timur, tam da Hollywood'un aradığı yeni ecnebi kan,.. Kafada klavye kırma gibi sahnelerle şiddeti yüceltiyor (işkenceye sıcak bakmayabilirsiniz ama gıcık gittiğiniz iş arkadaşınızın kafasında klayve kıran, üstelik bu arada tuşlarla havada "fuck you" yazan kahramana empati duymayacağınızı söylemeyin!), kahramanımızın üzerinden geçtiği açılır kapanır köprünün yolu kapaması ile "eski hayatını arkanda bıraktın dostum" türünden çok ilkel alt metinler veriyor, Wesley'in adam öldürmeye başladığında nasıl duygusal mambo cambolarla uğraşmak durumunda kaldığına hiç girmiyor, kan göstermekten korkmuyor, yani hiç komplike değil , bilakis oldukça stilize,..

Tek problem, beşiğinde terketmiş babasının öcünü almanın çok çok düşük bir motivasyon oluşu,.. Ayrıca sürpriz bir Terence Stamp cameo'su da cabası,.. Gerçi sürprizi kalmadı şimdi,..


----------------
Now playing: Mystery Jets - Lizzy's Lion
via FoxyTunes

  1. Blogger shane said:

    ohooo gitti bitti sürprizi mi kaldı leş oldu ziyan oldu :)

leave a comment


,..