<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5052659683960611377\x26blogName\x3dozumden+cok+sevmektir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/\x26vt\x3d-7496407684374647304', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Lanet olsun sana sarışın kadın

12 Şubat 2009 Perşembe

İçinde bulunduğumuz zamanın anlam ve onemine müteakiben,.. Yıllardan 2005, sevgililer günü ve tabii ki manita filan hak getire,.. Gençliğin verdiği toylukla, Hera'da yalnızlar partisine gidilir, tek başına masaya oturulur, kırmızı malbora ve bira alınır. Daha white russian ve backwoods hayatımda yok, toyluk demiştim sanırım. Gecenin ilerleyen saatlerinde sarışın kısa saçlı bir hanım kızımızla samimi olunur. Mesela şöyle bişi:

Abarttım, Sienna Miller bu.

Samimi geçen bir akşamdan sonra (ayrıntı verecek değilim) (skm, evet, hiçbişi olmadı), mekandan çıkmaya yakın "şimdi ne olacak, nereye gideceğiz" diyalogları yaşanır, erotik tandanslı (diyalog derken, ben sordum yani).

Zaman kipini eğiştiriyorum. Alkol bütün gece adeta aktığı için, çıkmadan evvel önce o tuvalete gitti, çıkınca ben girdim. Ben çıktığımda gitmişti. Kırmızı malboramı da götürmüştü şıllık. En erotik gerilim sevgililer günü anım da budur. Çok afedersiniz, avamlık yapacağım, kafam girsin sevgililere.


,..