<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5052659683960611377\x26blogName\x3dozumden+cok+sevmektir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/\x26vt\x3d-7758487312487096363', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

How I Met Robin's Breasts

19 Mayıs 2009 Salı

HIMYM sezon finali, sadık takipçilere yanak veren Murder Train (Robin'in eski manita Simon'un Puppy Corner'da çalan şarkısı), slutty pumpkin ve Sven referansları ile göze girerken Robin'in mini mini göğüsleri (not that there is anything wrong with that) ile özdü,.. Robin, balım, nen var?

Robin'in memeleri, circa s03e16

Robin'in memeleri, circa s04e24

----------------
Now playing: 1. Falcon - Credit Cards.mp3 (playing) via FoxyTunes

Etiketler: ,

Adam gibi gitar çalın gözünüzü seveyim

5 Mayıs 2009 Salı

Bu ne kepazeliktir? Prince bile strat kullanıyor artık.

Etiketler: , , , , ,


,..