<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5052659683960611377\x26blogName\x3dozumden+cok+sevmektir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/\x26vt\x3d-7496407684374647304', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

I say Han, you say Cock; Hancock

3 Temmuz 2008 Perşembe

Will Smith, vasat filmlerle 4 Temmuz haftasını domine eden serseri olma ekolünü devam ettiriyor (hatırlayınız, Independence Day, hatırlayınız, Men in Black).

Hancock, 1996'dan beri ortalıkta gezinen, hani o lanetli senaryo dediğimiz türden işlerden. John Hancock,
etrafa yaydığı kokular ve görünüşü sebebiyle bir süper kahramandan çok bir evsizi andıran, hayatından nefret eden, kurtardığı insanları hiç kaale almayan, kimliğini gizleme konusunda dikkatli olmayı, poposunun arasına kaçan kostümler giymek kadar aptalca bulan, alkolik, sıkıntılı, ortalığa verdiği hasarlar yüzünden polisin "git kendi işine bak" dediği bir süper kahraman. Bir gün yolu, halkla ilişkilerci Ray Embrey ile (filmin asıl süper kahramanı Jason Bateman) kesişiyor ve imajını derleyip toparlamaya girişiyorlar: "Gökyüzünden inişin senin imzan gibidir, çok hızlı inme, çok sarhoş inme, ve ne olursun 100,000 dolarlık bir Mercedes'in üzerine inme!"

Sonunda bir de sıkı bir seks sahnesi olsa her türe dokunmuş olacaklarmış. Dram haline geldiği bile oluyor.
İlk yarısında kıkır kıkır bir "yolunu şaşıran süper kahraman" filmi iken, ikinci yarısında tahmin edebildiğiniz gibi bambaşka bir film formuna bürünüyor (Full Metal Jacket sendromu) ve kendini yeniden keşfeden adamın dramı teması ile sıkıcılaşmaya başlıyor. Will Smith'e kıkırdamak isterseniz bir göz atın, ancak ikinci yarıda oyalanmak için elinize bir mısır filan alsanız iyi edersiniz.

----------------
Now playing: Katy Perry - I Kissed a Girl
via FoxyTunes

leave a comment


,..