<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5052659683960611377\x26blogName\x3dozumden+cok+sevmektir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/\x26vt\x3d-7496407684374647304', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

the dark knight, gösterime girmeden imdb top 250'de 3 numara?

19 Temmuz 2008 Cumartesi

The Dark Knight, henüz gösterime girmeden imdb top 250'de 3 numara olmuş, Godfather ve Shawshank Redemption'ın hemen arkasında. Listenin 22. sırasında WALL-E varsa da, bu listenin hype bağımlısı olmadığı, wisdom of crowds mantığı ile ekseriyetle doğruya ulaştığında hemfikiriz sanırım,..


Yarasa Adam için sadece 7000 kişi oy kullanmış, bunlardan da 5300 civarı "10 puna 10 puan 10 puan" gazını vermiş. Bu durumda uyduruk bir kısa film çekip imdb'de sayfasını açmak, sonra uyduruk bir facebook grubu kurup "Türklerin Batman'den daha heybetli karın kasları olduğunu tüm dünyaya gösterelim" şeklinde uyduruk bir gaz vermek suretiyle top 250'de, haydi tevazu gösterelim, ilk 5'e girmek mümkün olabilir mi? 5000 kişi haydi haydi toplanır kanısındayım. Acaba imdb'nin bu konuda bir yaptırımı olabilir mi?

----------------
Now playing: The Last Shadow Puppets - My Mistakes Were Made For You
via FoxyTunes

edito: tüm fanboyları kutluyoruz. 23,611 oy ile an itibariyle top 250'de 1 numara.

  1. Blogger helixset said:

    Vic Vega'nın Vogue ile İmtihanı... Coming Soon... Dıtıdırttıdıt! :)

  1. Blogger den-hur said:

    hala oy vermedim imdb'ye. Fakat dün anket niteliğinde bir soru olan "süper güçlerin olsa ve kafandan bir siteye bağlanıyor olsan hangi site olurdu?"ya imdb diyerek, sonra da yok yok google, yok wikipedia diyerek nerd'lüğümü bir nebze azaltmaya çalışsam da... Olmadı nö. Bu arada Beck "şey"sini izledim ve yorumuna cevap yazdım.

leave a comment


,..