<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5052659683960611377\x26blogName\x3dozumden+cok+sevmektir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/\x26vt\x3d-7758487312487096363', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

cup-pertone

29 Temmuz 2008 Salı


günün gazı: "cupcake blog'u açmak lazım moruk"

(glaze'in rengi gıda boyasından değil, ev yapımı vişneli likörden)----------------

Now playing: Underoath - A Boy Brushed Red Living In Black And White
via FoxyTunes

Etiketler: ,

 1. Blogger shane said:

  ndan neden yemedim ha neden? ühü.

 1. Blogger helixset said:

  Bize de
  Bize deee
  Bize deeeeeyoooo...
  Ellere voorr da bize yoooh mii :)

 1. Blogger den-hur said:

  Bu ucuz kelime oyunlarıyla bir reklam dehası olacağını her fırsatta gösteriyorsun a canım. =) (Sense of Hümörüne güvenerek ucuz kahramanlık yapıyorum bir yandan)

 1. Blogger den-hur said:

  cup-pertone'dan bahsediyordum.
  Kelime doğrulama kodum: zsbrjek.

  Rus, kendisi 1968 mexico city olimpiyatlarında uzun atlama rekoru kırdı.

 1. Blogger Den-hur said:

  of nasıl canım çekti.

leave a comment


,..