<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5052659683960611377\x26blogName\x3dozumden+cok+sevmektir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/\x26vt\x3d-7758487312487096363', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dudağında bişi var Harvey

30 Temmuz 2008 Çarşamba


Den-Hur'un zihin açıcı Batman post'unda aklına takılanlara istinaden benim de aklıma takılanlar var; kendi yorumumdan aynen kopyalıyorum (tıkandık iyi mi),..

* bir damla kan göstermeyen filme PG-13 rating veren mpaa, harvey dent'in yarım elma yüzüne neden kallavi R çakmamış? zira ben korktum. annesiyle giden 13 yaşındaki çocuklar (pg-13) haydi haydi korkar.

* james gordon'un "meğer ölmemiş" geri dönüşü, bir süredir gördüğüm en gereksiz hareketti. burada bir futbol örneği verip "semih'in belçika maçındaki son dakika degajı ndan beri gördüğüm en gereksiz hareketti" demek istedim ama futboldan zerre çakmıyorum.

----------------
Now playing: Modest Mouse - King Rat
via FoxyTunes

  1. Blogger den-hur said:

    mars attacks'teki elemanlara benziyor harvey'nin yarısı. amca baba yarısı.

leave a comment


,..