<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5052659683960611377\x26blogName\x3dozumden+cok+sevmektir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/\x26vt\x3d-7758487312487096363', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

tasma-nya canavarı

18 Ağustos 2008 Pazartesi

Geçen hafta, Kanyon’da nefis bir manzara ile karşılaştım. Ayfon, çöp suyu kalitesinde resim çektiği için konuyu şöyle özetleyeyim:

Amazon’da Security Harness, Mommy’s Helper Kid Keeper ve en iğrenci Harness Buddy gibi isimlerle önümüze çıkan bu ürün, bildiğiniz tasma. Ya da şöyle ifade edelim, çocuk tasması. İnanmak için sayfalara tekrar bakmam gerekti. Bunda okumayı zar zor beceriyor oluşumun bir miktar payı varsa da asıl sebep inanılmaz aptallıkta bir fikir olması. Muhtemelen çocuk tacizi sınırlarını aşan bir aptallık.

Kalabalıkta çocuğun kaybolup başına bir iş gelmemesi için düşünülmüşse de, kaybolan çocuğa yaşıtları tarafından yapılan tacizlerin mi, yoksa kaybolma deneyiminin mi daha travmatik olacağını önce bir düşünmek azım.

Çocuğunuzu bu kadar taciz edebilmek için en az aşağıdaki kadar çekici bir kadın olmak zorundasınız. Shannyn Sossamon, çocuğuna Audio Science adını vermiş olabilir ama çıplak pozlar vererek bunu telafi edebiliyor. Ya sen bizim için ne yaptın Kanyon’daki kadın?

----------------

Now playing: Hakan Peker - Efsane
via FoxyTunes

  1. Blogger cornelius said:

    o kadın...çıplak olan...seviyorum.(benim problemimde çıplak kadın görünce yavaş konuşmak)

leave a comment


,..