<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5052659683960611377\x26blogName\x3dozumden+cok+sevmektir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/\x26vt\x3d-7758487312487096363', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kollarıma gel Jennifer Aniston

27 Mart 2009 Cuma

2008'den beri birlikte olan Jennifer Aniston ile John Mayer'ı, Mayer'ın Twitter düşkünlüğü ayırdı. Mayer, çok meşgul olduğunu bahane edip Aniston ile görüşmezken, günde birkaç saatini Twitter'ı için harcıyormuş.

Sevgili Jennifer. Twitter'a takılanın aklını seveyim, hayatta kullanmam, kullananı da kaale almam. Feysbuk hesabım var ama icabında onu da kaparım. FriendFeed diye bişi varmış, o da tam çaçaron mekanı, yok biri bişi demiş, yok biri üzerine ahkam kesmiş. Eğer sosyal medya bilmeyen gerçek bir erkek arıyorsan, beni bul. Tabii sosyal medyada yoksam nerede bulacaksın. Kendi aklımı da seveyim yalnız. Gültepe kardeşler kıraathanesine bekliyorum.


----------------
Now playing: Au Revoir Simone - Sad Song
via FoxyTunes

Etiketler: , , , ,

  1. Blogger AYŞİM ÖZGÜR said:

    Twittera karısının poposunun fotoğrafını post eden Ashton Kutcher a ne demeli!? :)

  1. Blogger Selamon said:

    Çıkıp gelse ya kıraathaneye, nasıl kırarsın kafayı, hehe =)

leave a comment


,..