<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5052659683960611377\x26blogName\x3dozumden+cok+sevmektir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/\x26vt\x3d-7758487312487096363', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bardaktan iç

27 Haziran 2009 Cumartesi


"Kırmızı giy" gibi tırt bir kampanya sloganı gibi duran bu başlık, senin benim gibi üç kuruş verdiği maldan en fazla yarar sağlamaya çalışan pintiler için bir motto aslında,..

Aynı içeçeği şişe yerine bu kutu ile içerseniz daha bir lezzetli oluyor,.. Şöyle ki;

Şarap kadehlerinin, ağzındaki cam kalınlığı en ince olanları makbul, sebebi de dilin tat almak için daha uygun bir pozisyon alması gibi bir şey,.. Kutudan içilen içecek, dilin alt bölgelerine ve ağzın tamamına, şişeden içilen bir içeceğe göre çok daha iyi ulaşıyor,.. Kola, gazoz gibi ağız yakan asitli leş içeceklerde belli olmuyor bu,.. Meyve suyu, ice tea gibi içimi daha rahat meşrubatlarda, aromayı daha iyi algıladığınızı alenen görebilirsiniz,..

Tat alım bakımından düşünürsek bardaktan içmek > kutudan içmek > şişeden içmek. Özellikle ice tea ile denemenizi öneriyorum.

I am Adriana Lima and I approve this message.

Etiketler:

leave a comment


,..