<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5052659683960611377\x26blogName\x3dozumden+cok+sevmektir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/\x26vt\x3d-7758487312487096363', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Avatar; üç boyut pornosu ya da uzaylı soft erotikası,..

22 Ağustos 2009 Cumartesi


15 dakikalık 3D Avatar teaser'ının gösterimini izledik çok şükür.

Uzaylı kızların memeleri ayan beyan. Yaşa sen james cameron.

Şimdiye dek izlediğim 3D filmler içinde (ki kaçırmamaya özen gösteririm) en üstün teknoloji bu. Ancak yıllardır beklediğim bir film olarak kafamda iyice şişirdiğim için olacak, beklediğim bu değildi. Filmden önceki bonus card, turkcell reklamlarında objeler, 30 santim ilerimdeymiş gibi şaşırtıcı derecede 3D iken, filmde, tipik 3D numaraları olan gözüne gözüne objeler uzatılması durumu olmadığından mıdır nedir, bu denli şaşırtıcı bir durum filmde yoktu.

Alan derinliği mükemmel, standart 3D uygulamalardaki "arka fonun hafif önünde karakterler" şeklinde sakil görüntüler yok. Lakin hiçbir şey yanınızda oluyormuş gibi de değil. Animasyon, şimdiye dek gördüğüm en aşmış ayrıntı seviyesine ulaşmış. Lakin karakterler hala, balmumuna batırılıp deli profesörün elinde oynatılan cesetler kadar canlılar.

Final Fantasy
'den beri aşılamayan "gerçekçi ama gözünde hayat emaresi olmayan motion capture adamlar" krizinin en şatafatlı hali kısaca. Yine de çıplak bir Aki Ross'a kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum.


Etiketler: , , , , ,

  1. Blogger bir adam said:

    ya...objeler ve 30 cm ifadeleri ardarda geçince ben bir fena oluyorum. sanki tam önümde sallanıyormuş gibi oluyor...üç boyutlu objeleri. :)

leave a comment


,..