<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5052659683960611377\x26blogName\x3dozumden+cok+sevmektir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/\x26vt\x3d-7758487312487096363', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Çiçek açar sen gülünce

13 Ağustos 2009 Perşembe

Emoticon hadisesi, Carnegie Mellon Universitesi'nde bilgisayar mühedisi Scott Fahlman'ın beyin kıvrımlarından çıkma. Demiş ki (tarihe dikkat);
19-Sep-82 11:44 
From: Scott E Fahlman

Şu karakter kombinasyonunu; şaka manasında kullanmayı öneriyorum:

:-)Yandan okuyun.

Hatta, şaka olmayan durumlar için de şunu kullanalım: :-(


Noktalama işaretlerinin patentini alma konusundaki çalışmalara başladık.
Şimdiden Bali'de ev bakıyoruz.

(Başlık, Emrah'ın Sen Gülünce şarkısından..)

----------------
Now playing: Lady Gaga and Marilyn Manson - LoveGame (Chew Fu Reworking)
via FoxyTunes

Etiketler: , , ,

leave a comment


,..