<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5052659683960611377\x26blogName\x3dozumden+cok+sevmektir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/\x26vt\x3d-7758487312487096363', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

How I Met Robin's Breasts

19 Mayıs 2009 Salı

HIMYM sezon finali, sadık takipçilere yanak veren Murder Train (Robin'in eski manita Simon'un Puppy Corner'da çalan şarkısı), slutty pumpkin ve Sven referansları ile göze girerken Robin'in mini mini göğüsleri (not that there is anything wrong with that) ile özdü,.. Robin, balım, nen var?

Robin'in memeleri, circa s03e16

Robin'in memeleri, circa s04e24

----------------
Now playing: 1. Falcon - Credit Cards.mp3 (playing) via FoxyTunes

Etiketler: ,

 1. Blogger Den-hur said:

  soru işareti olmaz yalnız o başlığın sonunda.
  smart ass derken bundan bahsediyorduk galiba.

 1. Blogger vic vega said:

  hangi soru işareti tatlım?

 1. Blogger Den-hur said:

  akıl sağlığımızdan şüphe ettirmeyelim, belden aşşaa vurmayalım.

 1. Blogger delimine said:

  -"Robin, balım, nen var?"
  -"Artık prodüksiyon iç çamaşırı (wonderbra) harcamalarımı karşılamıyor Aycanım."

 1. Blogger redrospect said:

  hamilelik ve sonrası döneme denk geldiği için öyle bir coşma olmuş olabilir diyorum. naçizane fikrim. saygılar. wonderbra kurtarıcıdır. mesih budur deseler inanır arkasından yürürüm.

leave a comment


,..