<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5052659683960611377\x26blogName\x3dozumden+cok+sevmektir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/\x26vt\x3d-7758487312487096363', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tuzaktan Kumanda

13 Ağustos 2009 Perşembe

İngilizlerin Aston Villa'dayken astıkları Alpay'ın kuklasından beri tepesine düğüm geçirilen en komik şey; Wiimote. Şimdiye kadar R2D2 kılıklı robot süpürge Roomba ve çeşitli dildo operasyonlarında uzaktan kumanda edilen Wiimote, bilgisayarları da kumanda edebiliyor. Mac işin şöyle, Windows için böyle. Tabii tüm bu uzaktan kumanda ekstravaganzası size fazla naif geldiyse (ki dildo demiş miydik?), kendisini kılıç kuşanmış devasa robotik kol olarak da kullanabilirsiniz. Wiimote'un düğümü çıkmadan önce, elinden kaçırıp televizyonunu delenler buna ne diyecek? Epik nerddom arayanlar için WiiSaber bile yapmış tersten mühendisler.

Hareket sensörlü, kılıçlı lordlarımızı, Skynet'le bir olup hepimizi köle izaura'ya çevirmeden evvel selamlarız,..


Making of Tuzaktan Kumanda 1: Aston Villa kısmını bulana kadar kıçıma kramp girdi, futboldan zerre çakmıyorken mass'e oynamak ne zor tatlım,..

Making of Tuzaktan Kumanda 2: Resmen yazacak bişi bulamayıp Digithell'deki yazımdan tekrar ısıttım,..

----------------
Now playing: Muse - United States Of Eurasia (+Collateral Damage)
via FoxyTunes

Etiketler: , , , , , ,

leave a comment


,..